• Dovolená a rekreace
  • Firemní akce
  • Svatební hostiny
  • Sportovní soustředění
Penzion Rumburak
Rezervace O nás

Obchodní a prodejní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále OP) vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva o ubytování a poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení.Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy ve všeobecných OP zahrnutých. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran.

1.1        Všeobecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

Smluvními stranami jsou Rumburak s.r.o., Bítov 106, 671 10, Bítov, IČ 28332814, DIČ CZ28332814, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61921 jako provozovatel Penzionu Rumburak (dále jen „provozovatel“, ubytovatel“) a uživatel služeb provozovatele (dále jen „klient“, „ubytovaný“, „host“).

Službami provozovatele jsou rekreační nebo služební pobyty (ubytování v penzionu) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem a služby klientovi ve sjednaném rozsahu.

Penzion je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě rezervace/objednávky – uzavřené smlouvy. Kontaktní údaje provozovatele jsou: email info@restaurantrumburak.cz, nebo mobilní čísla +420 775 697 907 a +420 777 348 757.
Číslo bankovního účtu provozovatele: 1393583319/0800.

1.2        Časové vymezení

Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením objednávky pobytu telefonicky, emailem nebo pomocí objednávkového formuláře, zejména dobou příjezdu uvedenou klientem a odsouhlasenou provozovatelem pokud je mimo obvyklou dobu nástupu ubytování tj. od 14:00 hodin, a současně zaplacením ceny pobytu, resp. zálohy, ve smyslu platebních podmínek. Smluvní vztah končí po skončení doby pobytu do 10:00 hodin dne odjezdu uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací.

1.3        Rezervace/objednání pobytu

Objednat pobyt v Penzionu Rumburak lze telefonicky, e-mailem nebo vyplněním a odesláním rezervačního formuláře na webových stránkách.

Rezervace/objednávka pobytu je ze strany ubytovatele závazně přijata potvrzovacím/rezervačním emailem s podklady k platbě zálohy (nebo jinak dle domluvy). Pokud záloha na pobyt není uhrazena nejpozději v den splatnosti, rezervace je automaticky zrušena bez nároku na storno poplatek. V okamžiku uhrazení zálohy nebo či jiné emailové komunikace, ze které zjevně plyne, že má dotyčný zájem s ubytovatelem uzavřít smlouvu o ubytování a poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení, se stává rezervace závaznou pro obě strany ubytovatele i ubytovaného.

1.4        Závazná rezervace

Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.

1.5        Záloha na pobyt

Zálohy vystavujeme standardně na objednané pobyty, rekreace a firemní akce zpravidla ve výši 30 % objednaných služeb (zaokrouhleno na stovky).

1.6        Storno pobytu

Úhradou zálohy se stává rezervace závaznou pro obě strany a klient vyjadřuje souhlas se smluvní pokutou - stornopoplatkem:

§  storno pobytu 14 dnů a méně před plánovaným nástupem na pobyt se stává záloha v plné výši nevratnou. V ostatních případech Vám ji v plné výši zasíláme zpět na Váš účet.

Pokud je zálohou na pobyt uhrazena vyšší částka než 30% z celkové částky pobytu, ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 14 dní po oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace k poslednímu dni předčasně ukončeného pobytu.

Záloha může být vrácena výhradně stejným způsobem, jakým byla uhrazena (kartou, převodem, hotově).

1.7        Ceník

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ubytovateli ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při zahájení pobytu (nebo dle domluvy později).

Ceník přechodného ubytování a ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí na recepci ubytovacího zařízení a současně na internetových stránkách, na adrese http://www.restaurantrumburak.cz/cenik/ s tím, že host potvrzuje, že se s ceníkem poskytovaných služeb seznámil před uzavřením smlouvy o ubytování a poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení a tyto ceny akceptuje. Všechny ceny jsou uváděny v Kč a včetně DPH. Rekreační poplatek OÚ Bítov dle obecní vyhlášky činí 18 Kč za osobu starší 18 let na den s vyjímkou prvního dne pobytu. Rekreační poplatek neplatí ZTP/P, firemní pobyty a školní výlety. Rekreační poplatek nepodléhá DPH a je účtován při nástupu na pobyt (hotově nebo kartou).

1.8        Platební podmínky

Při obdržení potvrzovacího emailu s údaji k platbě zálohy za pobyt, můžete platbu provést kreditní/debetní kartou VISA, Mastercard nebo Maestro, bankovním převodem z účtu nebo hotově. Platba může být provedena pouze v Kč.

1.8.1        Platba kartou

V případě platby kartou budete přesměrování na platební bránu Gopay. Abychom zajistili bezpečnost přenosu informací o Vaší kreditní/debetní kartě, používáme bezpečný 3D server systém. Tento systém zajišťuje, že Vaše kreditní karta není k dispozici nám a nikomu z uživatelů internetu, kromě zabezpečeného serveru, který provádí autorizaci platby. Po úspěšné autorizaci, dostanete email, který tuto platbu potvrdí, a ve kterém naleznete odkaz, kde si můžete vytisknout fakturu.

1.8.2        Platba převodem z účtu

V případě platby převodem se budete řídit platebními údaji v rezervačním emailu, kde je uvedena výše platby, variabilní symbol a datum splatnosti. Jakmile bude tato částka připsána na účet ubytovatele, ubytovatel má povinnost klientovi zaslat email o potvrzení přijetí platby do 3 následujících dnů od jejího přijetí.

V případě, že nedostanete email o potvrzení přijetí Vaší platby, kontaktujte nás na info@restaurantrumburak.cz nebo na +420 775 697 907. Při komunikaci uvádějte vždy číslo rezervace.

1.8.3        Platba hotově nebo kartou v ubytovacím zařízením

Platbu zálohy za pobyt můžete uhradit také hotově nebo kartou na provozovně ubytovacího zařízení. Podle zákona o evidenci tržeb je ubytovatel povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1.9        Doplatek pobytu

Doplatek pobytu může klient uhradit na recepci ubytovacího zařízení nebo baru restaurace při příjezdu v hotovosti nebo kartou (seznam akceptovaných karet je k dispozici na recepci hotelu).

Doplatek pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na bankovní konto penzionu. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu na recepci penzionu, pokud není domluveno jinak.

1.10   Změny rezervací

Pro veškeré změny rezervací (změna jména, data rezervace, typu pokoje, apod.) je nutno zaslat email s požadavkem na změnu na info@restaurantrumburak.cz. Každá změna Vám bude zpětně potvrzena, bude-li možné ji provést. Pokud změnu nelze provést nebo není zpětně potvrzena, platí původní verze rezervace.

1.11   Práva a povinnosti ubytovaného


1.11.1    Práva ubytovaného

Uzavřením smlouvy o ubytování a poskytování služeb v ubytovacím zařízení získává ubytovaný právo používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory ubytovacího zařízení a využívat služeb souvisejících s ubytováním.

Ubytovaný má právo na přidělení klíče a základního vybavení pokoje (nábytek, lůžkoviny, ložní prádlo)

Ubytovaný má právo na výměnu ložního prádla

Ubytovaný má právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení smlouvy o ubytování a poskytování služeb v ubytovacím zařízení

Ubytovaný má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.

1.11.2    Povinnosti ubytovaného

Ubytovaný nesmí:

1.12   Práva a povinnosti ubytovatele

Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/sou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.
Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

1.13   Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

1.14   Dárkové poukazy

Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu. Poukazy jsou hrazeny v plné výši předem, převodem z účtu, kartou – prostřednictvím platební brány Gopay nebo hotově či kartou na provozovně ubytovacího zařízení.

Za nevyčerpané objednané služby v rámci poukazu a za změny objednaných služeb ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.

1.15   Závěrečná ustanovení


Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 12. 2018. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem a nakládání s nimi se řídí zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na stránkách www.restaurantrumburak.cz.

1.16   Reklamační řád penzionu

V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u zástupce poskytovatele služeb v době pobytu, v místě konání pobytu nejlépe při nástupu ubytování a využívání služeb tak,  aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s ubytovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro ubytovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán jak klientem, tak ubytovatelem.

Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany provozovatele a klienta možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové  nebo nemajetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.

Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

Stížnosti a připomínky klienta, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi klientem a ubytovatelem vyřizuje ubytovatel, stížnosti může klient uplatnit na adrese info@restaurantrumburak.cz.Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Klienti se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti se smlouvou o ubytování a poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky, spotřebitel má právo i na mimosoudní řešení, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

1.17   Ochrana osobních údajů

Pro plnohodnotné používání těchto webových stránek a dalších jejích služeb potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

1.17.1     Jak využíváme osobní údaje

Osobní údaje využíváme pouze pro níže uvedené účely. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

1.17.2     Odběr aktualit e-mailem

Pro využívání odběru aktualit e-mailem potřebujeme znát vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli zpětně kontaktovat, a případně jméno pro oslovení v e-mailu. Tyto údaje neuvádíme nikde veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s aktualitami.

1.17.3     Diskusní fórum

Při vkládání příspěvku do diskusního fóra nesbíráme žádné osobní údaje, vyjma těch, které sami čtenáři dobrovolně poskytnou (tím se myslí ty údaje, které vyplní v rámci svého příspěvku). Tyto údaje však nepoužíváme k žádným dalším účelům a ani je neposkytujeme třetím stranám.

1.17.4     Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme nikde veřejně.

Webové formuláře mohou před odesláním požadovat další osobní údaje (jméno, příjmení, telefon…). V takových případech tyto údaje využíváme také pouze pro potřeby odpovědi na formulář a neuvádíme je nikde veřejně.

1.17.5    Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailu info@restaurantrumburak.cz.

1.17.6    Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Rumburak s.r.o., Bítov 106, 671 10 Bítov.
Zpracovatelem je společnost Avente s.r.o. ¨

1.18   Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována firmou v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako celku.

Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatele.


 

Penzion Restaurace Wi-fi Fitness Bowling Kulečník Bazén Masáže Rozhledna Whirlpool Multifunkční hřiště
Penzion Restaurace Wi-fi Fitness Bowling Kulečník Bazén Masáže Rozhledna Whirlpool Multifunkční
hřiště

Máte přání?

Zanechte nám vzkaz

Tvorba webových stránek